Turystyka zrównoważona

Turystyka zrównoważona

Turystyka zrównoważona to szczególna forma turystyki w świecie, w którym coraz bardziej postępuje zanieczyszczenie środowiska naturalnego i ekosystemów. Turystyka zrównoważona kładzie szczególny nacisk na zagospodarowanie aktywności turystycznej w taki sposób, by podtrzymywać integralności terenów, zwłaszcza tych przyrodniczo cennych, zachowaniu ich w stanie niezmienionym dla przyszłych pokoleń, dbałość o ich walory naturalne i kulturowe. Turystyka zrównoważona zakłada, że działania turystów nie powinny powodować żadnych strat w naturalnym środowisku, a wręcz przeciwnie, przynosić korzyści zarówno turystom, jak i lokalnym mieszkańcom.

Turystyka zrównoważona związana jest z ekoturystyką, jednak nie jest z nią tożsama. Ekoturystyka jako główny nacisk kładzie podróżowanie w celu poznania walorów przyrodniczych, turystyka zrównoważona zaś może odbywać się w dowolnym celu, jednak realizowana być musi w taki sposób, aby nie przynosić szkody środowisku naturalnemu. Podróżując w sposób zrównoważony można połączyć przyjemne z pożytecznym.

About